Kierownik zakładu opieki zdrowotnej jest odpowiedzialny za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz stosownie do wymagań określonych obowiązującymi przepisami. Ustrój zakładu oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonownia określa statut zakładu, nadany przez podmiot, który go utworzył. Zakład podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Zakład obowiązany jest prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń oraz zapewnić ochronę danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia pacjenta. Zakład udostępnia dokumentację medyczną: 1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta za pośrednictwem lekarza prowadzącego, 2) jednostkom organizacyjnym opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia dalszego leczenia, 3) właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru, 4) sądom i prokuratorom oraz rzecznikom odpowiedzialności zawodowej w związku z prowadzonym postępowaniem, 5) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek.