Energią odnawialną nazywamy ten rodzaj energii, który pozyskiwany jest z różnorodnych, cyklicznie powtarzających się procesów przyrodniczych, np pozyskiwanie ciepła z gruntu, czyli pompy ciepła gruntowe. Źródła odnawialne są alternatywnym sposobem na pozyskiwanie energii, dla źródeł nieodnawialnych, masowo wykorzystywanych do tej pory (paliw kopalnych). Odnawialne źródła energii są niewyczerpalne, ponieważ wciąż się odnawiają.

W Polskich warunkach, Energia odnawialna zawiera w sobie takie rodzaje jak energia słoneczna, wiatrowa, zasoby geotermalne, wodne, biogaz i biopaliwa ciekłe a także energia czerpana z biomasy.

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest jednym ze sposobów na ochronę środowiska naturalnego. Energetyka bowiem w obecnych czasach jest sektorem przemysłu, który jest jednym z najbardziej zanieczyszczających środowisko, ze względu na emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. W Polsce energia odnawialna nie przyjęła się jeszcze na tyle, aby stale dostarczać elektryczność lub ciepło do naszych domów na skalę masową. Decydującą rolę odgrywają tutaj ceny instalacji tego rodzaju, które oscylują wokół kilkudziesięciu tysięcy złotych. Niektóre z nich są co prawda dofinansowywane ze środków unijnych, jednak nie każdemu odpowiada instalacja np. paneli słonecznych. Pompy ciepła za to są kosztowne i wymagają posiadania dość dużego gruntu – należy je więc wyeliminować z budownictwa mieszkalnego w miastach. O wiele lepiej przyjmują się za to na wsiach, gdzie niemal każda posesja posiada kawałek gruntu, gdzie można taką instalację założyć. Jej koszt wynosi około 20 000 zł.

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki podane jest, że celem polityki energetycznej naszego kraju jest zwiększenie wykorzystywania zasobów odnawialnych w taki sposób, aby całość pozyskiwanej energii w ten sposób, wyniosła 7,5 % w stosunku do pozyskanej energii ze wszystkich możliwych źródeł. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma za zadanie sprzyjać ekonomicznej konkurencji, która jednocześnie promować będzie najbardziej ekologiczne źródła jej pozyskiwania. Rozwój zasobów odnawialnych prowadzi się obecnie w trzech obszarach. Po pierwsze – pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Po drugie, pozyskiwanie ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych (głównie z ziemi), po trzecie, biokomponenty do wykorzystania w ciekłych paliwach i biopaliwach.

Ze strony aparatu państwowego, wspieranie produkcji energii z zasobów odnawialnych ma za zadanie system tak zwanych zielonych certyfikatów. Dokładnie został on sprecyzowany w ustawie z 10.04.1997 – Ustawa o Prawie Energetycznym. Rozwiązanie to prezentuje mechanizm rynkowy, który sprzyja rozwojowi energetyki pozyskanej ze źródeł odnawialnych. Nałożono więc na przedsiębiorstwa wytwarzające energię obowiązek przedstawienia Urzędowi Regulacji Energetyki, określonej liczby zaświadczeń, o pochodzeniu energii z odnawialnych źródeł. W przeciwnym razie firma musi płacić milionowe kary. W tym wypadku korzysta natura, ale tracą przedsiębiorcy. Jest jednak promyk nadziei w postaci dotacji. Unia Europejska, w zamiast za zrzeczenie się przez Polskę suwerenności, obiecała wypłacać dotacje na energię odnawialną w wysokości nawet 80%. Na inwestowanie w odnawialne źródła energii zobligował się również wykładać środki Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podobne zasoby mają w swoim zanadrzu wojewódzkie oddziały tej inwestycji.