Wysokość emerytury oblicza się w dość skomplikowany sposób. Zasadniczą rolę w tej mierze spełnia pojęcie emerytury podstawowej, które oznacza najniższą (minimalną) emeryturę w systemie pracowniczym. Emerytura rolnicza składa się z części składkowej zależnej od okresu ubezpieczenia oraz z części ? jak to określa ustawa ? uzupełniającej o część emerytury podstawowej. W efekcie emerytura rolnicza przy minimalnym okresie ubezpieczenia wynosi 117,5% emerytury podstawowej i wzrasta przy 50 latach ubezpieczenia do 135% emerytury podstawowej. Przy emeryturze wcześniejszej, przed osiągnięciem wieku emerytalnego, jest ona niższa. Rolnicza renta inwalidzka przysługuje na zasadach zbliżonych do systemu pracowniczego, a jej wysokość oblicza się tak jak wysokość emerytury rolniczej. Jako rentę stałą przyznaje się ją, gdy ubezpieczony osiągnął wiek o 5 lat niższy niż wiek emerytalny lub gdy jest inwalidą I grupy, w pozostałych przypadkach jako rentę okresową. Zbliżeniu do systemu pracowników uległy również renty rodzinne. Do emerytur i rent przysługują dodatki: pielęgnacyjny, kombatancki i z tytułu tajnego nauczania na zasadach ogólnych przepisów emerytalnych oraz za pracę przymusową. W razie śmierci ubezpieczonego lub uprawnionego do emerytury (renty) i członka ich rodziny pozostającego na utrzymaniu i spełniającego warunki do renty rodzinnej, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości ogólnych przepisów emerytalnych.