Biogaz jest gazem pochodzącym z fermentacji anaerobowej związków organicznych. Powstaje również w wyniku rozkładu tych związków. Zaliczamy do nich odpady przemysłu rolniczego, gnojowicę, ścieki z cukrowni, a także niektóre rodzaje odpadów komunalnych. Gaz taki jest palny i powstaje w biogazowni.

11 marca 2010 weszła nowelizacja ustawy(art. 3 punkt 20a). Definiuje ona biogaz jako paliwo, które jest otrzymywane z surowców rolniczych oraz produktów ubocznych rolnictwa. W ich skład wchodzą również płynne i stałe odchody zwierzęce, a także biomasa leśna znajdująca się w procesie fermentacji metanowej. Definicja biogazu według Unii Europejskiej, mówi że biogaz jest gazem palnym pozyskiwanym z biomasy, a szczególnie z przeróbki odpadów zwierzęcych i roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk śmieci.

Skład chemiczny nieoczyszczonego biogazu to w 65% metan, 35% CO2 oraz domieszki innych gazów, takich jak tlenek węgla lub siarkowodór. Wartość opałowa biogazu mieści się w granicach 15 – 28 MJ/m3. Zależna jest ona od zawartości metanu w danej mieszance.

Biogaz możemy inaczej nazywać gazem wysypiskowym, ponieważ wytwarza się samoistnie na różnych składowiskach odpadów. Obecnie na wysypiskach instalowane są specjalne instalacje, mające służyć odgazowaniu. Najnowocześniejsze wysypiska śmieci posiadają specjalne bioreaktory oraz komory fermentacyjne, gdzie fermentacja metanowa odbywa się w warunkach 33 – 37 stopni Celsjusza. Ze składowiska odpadów wielkości 15 ha możemy uzyskać do 60 GWh energii w skali roku, pod warunkiem że masa składowanych odpadów wynosi 180 tyś. ton.